Termix Titanium Comb 814

Termix Titanium Comb 819

Termix Titanium Comb 825

Termix Titanium Comb 860

Termix Titanium Comb 876

Termix Titanium Comb 877

Termix Barber Brush for Fades

Termix Titanium Comb 878

Termix Professional Round Barber Hair Brush

Pack Termix Shiny Hair